Budowa układu drogowego wokół kompleksu HOTEL GALERIA RZESZÓW - obiekty inżynierskie


Praktykantka :  Agnieszka Wiater


    Praktyki odbyłam w firmie INOP Tarnobrzeg  Sp. z o. o. w dniach 7 VII 2012r. - 27 VII 21012r. W ramach budowanego układu drogowego firma wybudowała trzy obiekty tj. estakada wjazdowa na parking galerii E1, estakada wyjazdowa E2 oraz wiadukt W1 w ciągu ulicy Cieplińskiego
tzw. "przebicie pod Wiaduktem Tarnobrzeskim".CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

 

Estakada E1

Dane ogólne:

 • Przeszkoda:  łącznik do ul. Towarnickiego;
 • Usytuowanie: obiekt równoległy do  al. J. Piłsudskiego;
 • Długość całkowita: 46,8m (w osi drogi);
 • Układ statyczny:  trójprzęsłowy (14m+17,5m+14m);
 • Konstrukcja przęsła: dwubelkowa  z monolityczną płytą pomostu;
 • Szerokość całkowita: 6,5m;
 • Klasa obciążenia: E.

Rysunek 1. Widok z góry estakady E1

Geometria obiektu:  Obiekt przechodzi z prostej w łuk o promieniu R=10,25m (w osi drogi), R=12,50m (w osi niwelety).

Rysunek 2. Przekrój poprzeczny estakady E1

Nawierzchnia:

       Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4,0cm;

       Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4,0cm.

Odwodnienie pomostu:

       Wpusty mostowe typu ciężkiego;

       Kolektory zbierające wodę z wpustów.

Wyposażenie obiektu:

       Krawężniki kamienne, mostowe – zakotwione w kapach;

       Balustrada stalowa zakotwiona w belce.

Rysunek 3. Prace zbrojarskie na estakadzie E1

Podporę od strony wjazdu na estakadę stanowi monolityczny przyczółek, pozostałe podpory zaprojektowano jako słupy.

Rysunek 4. Widok na estakadę E1 w czasie budowy Rysunek 5. Widok na podporę pośrednią
estakady E1

Estakada E2

Rysunek 6. Widok na estakadę E2

 

Dane ogólne:

 • Przeszkoda: łącznik do ul. Towarnickiego;
 • Usytuowanie: obiekt prostopadły do al. J. Piłsudskiego;
 • Długość całkowita: 15,3m (w osi drogi);
 • Układ statyczny: jednoprzęsłowy (14m);
 • Konstrukcja przęsła: dwubelkowa   z monolityczną płytą pomostu;
 • Szerokość całkowita: 6,5m;
 • Klasa obciążenia: E.

Rysunek 7. Widok z góry na estakadę E2

Geometria obiektu: Obiekt na prostej.

Rysunek 8. Przekrój poprzeczny estakady E2

Odwodnienie pomostu: Grawitacyjnie poza obiekt.

Odprowadzenie wody: Do systemu odwodnienia drogi poza obiektem tj. na Wiadukcie Śląskim.

Nawierzchnia i wyposażenie obiektu: jak w estakadzie E1.

Od strony Wiaduktu Śląskiego podporę stanowi monolityczny przyczółek, podporę od strony Galerii zaprojektowano jako słup.

Rysunek 9. Przebieg prac na estakadzie E2

Wiadukt W1

Rysunek 10. Widok na wiadukt W1

Dane ogólne:

 • Przeszkoda:  ul. Jabłońskiego – ul. Borelowskiego;
 • Usytuowanie:  obiekt w ciągu ul. Cieplińskiego;
 • Długość całkowita: 21,8m;
 • Układ statyczny: jednoprzęsłowy (21m);
 • Konstrukcja przęsła: belki KUJAN
 • Szerokość całkowita: 23,2m;
 • Klasa obciążenia: A.

Rysunek 11. Widok z boku, przekrój podłużny wiaduktu W1

Geometria obiektu: Obiekt na prostej.

Niweleta:  łuk o promieniu R = 3450,00m

Rysunek 12. Przekrój poprzeczny wiaduktu W1

Nawierzchnia:

       Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA – 4,0cm;

       Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS – 5,5cm.

Odwodnienie:

       Wpusty mostowe typu ciężkiego;

       Dreny powierzchniowe i sączki pionowe;

       Kolektory zbierające wodę z wpustów i saczków.

Wyposażenie obiektu:

       Krawężniki kamienne, mostowe – zakotwione w kapach;

       Bariera stalowa SP-06;

       Balustrada stalowa;

       Latarnie oświetlenia jezdni na obiekcie zlokalizowane po obu stronach obiektu;

       Deski gzymsowe z polimerobetonu.

 

    Obiekt z uwagi na lokalizacje w ciągu drogi o dużym natężeniu ruchu realizowany był w dwóch etapach (budowa połowy obiektu), tak aby umożliwić  ciągłość ruchu na ul. Cieplińskiego.

Zdjęcia z przebiegu prac:
Rysunek 13. Wbijanie grodzic stalowych i montaż
Rysunek 14. Wykonanie oczepów przyczółków
Rysunek 15. Montaż belek KUJAN
Rysunek 16. Montaż zbrojenia poprzecznic
Rysunek 17. Montaż zbrojenia płyty
Rysunek 18. Etap drugi wykonywania obiektu Rysunek 19. Roboty wykończeniowe
   

Odbyte praktyki niewątpliwie były cennym doświadczeniem. Przez czas ich trwania mogłam obserwować jak ważna jest współpraca między ekipami na dużej budowie, gdzie pracuje wielu wykonawców z różnych branż.
Serdeczne podziękowania za życzliwość i wyrozumiałość składam całemu zespołowi pracującemu przy budowie obiektów inżynierskich wokół kompleksu HOTEL GALERIA RZESZÓW  jak i samego kompleksu, a w szczególności kierownikowi robót mostowych mgr inż. Markowi Bachowskiemu.